Bescherming van patiëntgegevens

Privacyverklaring ...

We hechten veel belang aan je privacy en springen veilig om met je persoonsgegevens. Zoals de nieuwe Europese regelgeving (GDPR) ons voorschrijft, willen we je informeren over hoe we je persoonsgegevens verwerken en over de beleidsmaatregelen die we nemen om ze te beschermen.

1. Verantwoordelijke

De vzw Provincialaat der Broeders van Liefde is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle patiëntgegevens.

In het P.C. Dr. Guislain is er een lokale DPO (= ‘data protection officer’ of functionaris voor gegevensbescherming) aangeduid, die je gemakkelijk kan contacteren via guislain.dpo@fracarita.org.

De lokale DPO, An Theunis, en de directie van het P.C. Dr. Guislain kunnen voor advies en ondersteuning terecht bij de centrale DPO van de vzw, Steven Verdonck. Ook hem kan je per mail contacteren via DPO@fracarita.org.

2. Verwerkingen
2.1. Waarvoor verwerken we je gegevens?

Het ziekenhuis verwerkt patiëntgegevens met de volgende doelen:

 • patiëntenzorg (behandeling, medicatie, doorverwijzing, …)
 • nazorg
 • informatie inwinnen en geven vóór een eventuele opname
 • patiëntveiligheid
 • patiëntenadministratie en -facturatie
 • onderzoek
 • kwaliteit van de zorg behouden of verhogen
 • klachtenbehandeling
 • logistiek beheer
2.2. Welke gegevens verwerken we?

Om die doelen te bereiken, verwerken wij de volgende gegevens:

 • identificatiegegevens (zoals voornaam en naam, een pasfoto, het rijksregisternummer, geboortedatum, geboorteplaats);
 • persoonlijke kenmerken (zoals geslacht, nationaliteit);
 • contactgegevens (zoals telefoonnummer(s), adresgegevens, e-mailadres);
 • contactgegevens van doorverwijzers;
 • gezondheidsgegevens;
 • gegevens over de behandeling en de zorg (zoals medicatie, therapieën);
 • sociale gegevens (bijvoorbeeld contactgegevens van de partner, gezinssamenstelling);
 • financiële en administratieve gegevens (bijvoorbeeld bankrekeningnummer);
 • levensbeschouwing of religie, als je die aan ons meedeelt;
 • voedingsgewoonten, als je die aan ons meedeelt;
 • in specifieke gevallen van zorg kan de verwerking van andere gegevens noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld camerabeelden) of door de wet opgelegd zijn (gerechtelijke gegevens bijvoorbeeld bij gedwongen opname).
2.3. Wie heeft toegang tot je gegevens?

Onderstaande interne personen hebben toegang tot je gegevens:

 • onze medische en hulpverlenende medewerkers (artsen, apothekers, verpleegkundigen, psychologen, maatschappelijk werkers, …) en eventueel hun secretariaatsmedewerkers
 • ons administratief personeel
 • ons keukenpersoneel (en desnoods ook een externe cateraar) om je de juiste maaltijden (bijvoorbeeld dieetmaaltijden) te kunnen bezorgen

Onderstaande externe personen of organisaties hebben toegang tot je gegevens:

 • artsen die hebben doorverwezen of naar wie je wordt doorverwezen
 • je ziekenfonds
 • je verzekeringsmaatschappij, als je daarvoor toestemming geeft
 • het Riziv
 • de wasserij als je je was aan ons toevertrouwt
 • In sommige gevallen moeten we ook bepaalde gegevens doorgeven aan een overheidsinstantie die daar een mandaat voor heeft. Zo bestaat er bijvoorbeeld een meldplicht voor sommige infectieziekten (tuberculose, mazelen, malaria, …). Bij een opname in een gerechtelijke context moeten we ook bepaalde gegevens doorgeven aan gerechtelijke instanties.
2.4. Hoe lang worden je gegevens bewaard?

Medische gegevens van patiënten worden 30 jaar bewaard, dat is de wettelijk verplichte termijn.

Ook voor andere gegevens houden we ons aan de wettelijke bewaartermijnen.

Als de bewaartermijn verstreken is, kunnen we de gegevens verwijderen. Als je zelf vraagt om bepaalde gegevens te verwijderen, dan zullen we dat doen, tenzij de wet dat niet toelaat.

3. Je rechten inzake privacy uitoefenen

Je kan je altijd op onderstaande rechten beroepen:

 • recht op informatie: je mag vragen welke gegevens we van jou verwerken en wie er toegang toe heeft (zie ook verwijzing in § 2.6), waarom het ziekenhuis die persoonsgegevens nodig heeft of gebruikt en hoe lang ze bewaard worden;
 • recht op inzage: je mag de gegevens die het ziekenhuis van je heeft steeds inkijken a.d.h.v. een kopie;
 • recht op verbetering: als je fouten in je gegevens vindt, mag je vragen om ze aan te passen. Je kan ook aanvullingen toevoegen aan je gegevens;
 • recht op gegevenswissing: je kan vragen dat gegevens, die niet (meer) strikt noodzakelijk zijn voor het ziekenhuis, permanent en volledig verwijderd worden; in sommige gevallen (bijvoorbeeld bij medische gegevens) verbiedt de wet een wissing;
 • recht op beperking van de verwerking: als je bezwaar hebt (zie verder) tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan je vragen om die verwerking te stoppen;
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens: als je bepaalde gegevens wil overdragen, bijvoorbeeld naar een ander ziekenhuis, dan faciliteert het ziekenhuis dat;
 • recht van bezwaar: als je niet akkoord bent met de grondslag van een verwerking of met de manier waarop bepaalde van je gegevens verwerkt worden, kan je je daartegen verzetten;
 • recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming: wanneer het ziekenhuis algoritmes zou gebruiken om, zonder tussenkomst van mensen, bepaalde gevolgen te trekken uit (een deel van) je gegevens, dan kan je je daartegen verzetten; momenteel maakt het ziekenhuis geen gebruik van zo’n geautomatiseerde besluitvorming;
 • recht om je toestemming in te trekken: als je voor bepaalde verwerkingen je toestemming hebt gegeven, kan je die altijd weer intrekken.

Voor meer uitleg over hoe je een van die rechten kan inroepen, kan je je richten tot de directie of tot de hoofdarts als het gaat om medische gegevens. Bij eventuele twijfel of disputen, kan je ook contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit inzake privacy en de verwerking van persoonsgegevens. Haar website is momenteel: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

nieuwsbrief

Blijf op de hoogte...
  klik hier

agenda

24.10.22

Vrienden van de PVT

Per kwartaal organiseren we een avond in onze cafetaria. Be...
lees meer...

actualiteit

22.09.22

Tips gezocht!

Hoe kunnen we familie, vrienden, naasten, … van onze b...
lees meer...